Algemene voorwaarden

 

 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist en zijn/haar opdrachtgever inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Onder opdrachtgever wordt verstaan alle patiënten, cliënten of andere natuurlijke en rechtspersonen, dan wel hun wettelijke vertegenwoordigers die de dienst van de diëtist inroepen.

 

 1. Definities

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Diëtist: professional die voedingsvoorlichting-/dieetadvisering levert en die volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (wet BIG) bevoegd is de titel diëtist te voeren.

Cliënt: alle cliënten, rechtspersonen of wettelijk vertegenwoordigers waarvoor

Opdrachtgever: ‘BCL Voedingscoaching’ in opdracht van hen diensten verricht en met wie ‘BCL Voedingscoaching’ een overeenkomst aangaat.

Dienst: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist voor of ten behoeve van de cliënt verricht.

De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: diëtist, cliënt, arts,

dienst.

 

 1. Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

Afzegging dient 12 uur voor de afspraak persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken via de voicemail, of via de e-mail te worden gedaan.

Komt een cliënt de eerste keer voor een consult niet opdagen, meld een cliënt zich te laat af of komt een cliënt te laat, dan worden er voor de eerste keer geen extra kosten in rekening gebracht. De tweede keer dat een cliënt niet komt opdagen, te laat afmeld of te laat komt, wordt het consult in rekening gebracht.

 

 1. Tarieven

BCL Voedingscoaching is geen gecontracteerde diëtistenpraktijk. BCL Voedingscoaching hanteert tarieven voor diëtetiek die vergelijkbaar zijn met de tarieven die zorgverzekeraars bij gecontracteerde diëtisten aanbieden. De diëtist informeert de cliënt over de kosten van de dieetadvisering. Vraag voor een overzicht van de actuele kosten uw diëtist, of zie het kopje ‘naar onze modules’ voor een overzicht van de actuele prijzen.

 

 1. Beëindigen behandeling

De cliënt kan ten allen tijde de overeenkomst beëindigen, mits de diëtist 48 uur voor een gemaakte afspraak hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld.De diëtist kan de overeenkomst beëindigen indien de advisering naar verwachting van diëtist niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer de diëtist een dergelijke situatie voorziet. Bij beëindiging van de behandeling wordt geen restitutie verleend.

 

 1. Betaling en declaraties

In vervolg op het genoemde in artikel 3, declareert de diëtist geen kosten bij de zorgverzekeraar. De cliënt is zelf de betaling verschuldigd aan de diëtist. Bij betaling door middel van een factuur, dient het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden betaald aan BCL Voedingscoaching. De verantwoordelijkheid voor het declareren van de kosten via een zorgverzekeraar ligt bij de cliënt.

 

 1. Uitblijven van betaling (bij facturering)

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

 

 1. Incasso (bij facturering)

De diëtist is in het hierboven onder artikel 6 en 7 vermelde geval gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, dan wel derden daar mee te belasten.

In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00.

 

 1. Verschuldigdheid (bij facturering)

Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen zijn, ter zake de juistheid van hetgeen de opdrachtgever verschuldigd is, de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

 

 1. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

 

 1. Privacy

De privacy van de cliënt wordt gerespecteerd. De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP). De diëtist houdt registratie bij en deze gegevens zullen conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) vijftien [15] jaar bewaard worden. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U heeft ten alle tijden recht op inzage, correctie, aanvulling of vernietiging van het dossier.

 

 1. Klachten

BCL Voedingscoaching doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren.

Mocht u als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit te bespreken met de diëtist zelf of contact op te nemen met BCL Voedingscoaching.

Klachten die niet onderling opgelost kunnen worden, kunnen ingediend worden bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort.